-

מכרז פומבי ממוכן (מקוון) מס' 42/22 למתן שירותי ייעוץ וניהול מערך האסטרטגיה ויחסי הציבור עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 42/22

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ וניהול מערך האסטרטגיה ויחסי הציבור עבור החברה והנהלתה, הכל  כמפורט  במסמכי המכרז.

בימים אלה מצויה החברה, במקביל לניהול פעילותה השוטפת, בעיצומו של הליך שינוי מבני רחב היקף, ובכלל זה מיתוג החברה, הרחבת והתאמת המבנה הארגוני בה, התאמת תהליכי העבודה, בידול ומיצוב החברה בהתאם לייעודה ולמטרותיה, גיבוש תכניות אסטרטגיות, לרבות אסטרטגיות שיווקיות ותקשורתיות וכיו"ב.
מבין הפרויקטים עליהם מופקדת החברה, ניתן למנות, בין היתר, את פרויקט מס הגודש, שדרוג תשתיות ביישובי החברה הערבית, פרויקט מהיר לעיר, סלילת הנתיבים המהירים, ניהול תנועה מטרופוליני, הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתחום התחבורה החכמה ועוד.
 נותן השירותים שייבחר במסגרת מכרז זה, יידרש לסייע כנדרש לצורך קידום האמור לעיל, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

הגשת הצעות החל מ

: 28/07/2022 15:00

מפגש מציעים בזום

: 27/06/2022 15:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 01/08/2022 12:00

מסמכים לעיון

הסכם לפרסום.pdf צפייה
מכרז 42.22 לפרסום.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - מפגש מציעים.pdf צפייה
נספח 10 א לפרסום.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: המועד האחרון להגשת ההצעות הנו יום 1.8.2022 בשעה 12:00 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד והשעה דלעיל לא תתקבל.

 להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש במסמכי המכרז).

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד השעה 12:00 ביום 12.7.2022 באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.

יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה, יש לבצע רישום מראש למערכת הממוכנת כמפורט בסעיף 1.10.2 בחוברת המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/07/2022 12:00

עלות

: חינם