-

מכרז מסגרת מס' 4/22 לביצוע עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים (מכרז משלים)

מכרז: 4/22

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

מפגש המציעים יערך ביום 27.6.2022 בשעה 12:00. המפגש יתקיים באופן מקוון והוראות בדבר אופן ההשתתפות במפגש יועברו למציעים בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il ובאתר ההליך במערכת הממוכנת.ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 14.7.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש), וזאת למעט ערבות המכרז, אשר תוגש באופן פיזי למשרדי החברה, בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ערבות שלא תוגש למשרדי החברה או שתוגש שלא במועד ו/או בשעה מאוחרת מהאמור, לא תתקבל

מפגש מציעים בזום

: 27/06/2022 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 14/07/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי מכרז - מכרז מס 4-22 ביצוע עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים (משלים).pdf צפייה
מסמך ב1 - הסכם מסגרת מיוחד - מכרז מס 4-22 ביצוע עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים (משלים).pdf צפייה
מסמך ב2 - הסכם קבלני - מכרז מס 4-22 ביצוע עבודות קבלניות בפרויקט מגזרי המיעוטים (משלים).pdf צפייה
פרק מוקדמות למכרז מפרט מיוחד.pdf צפייה
נספח ביטוח לקבלן.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 1 - קישור למפגש מציעים.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 30.6.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

30/06/2022 12:00

עלות

: חינם