-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 41/22 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 41/22

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: במסגרת מכרז זה מבקשת חברת נתיבי איילון , להתקשר בהסכם מסגרת עם  עד שני נותני שירותים בכל קטגוריה כמפורט בסעיף 1.3 למסמכי המכרז, שהינם בעלי ידע, ניסיון ומומחיות מוכחים בתחום שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני, כמפורט במכרז. 

הגשת הצעות החל מ

: 12/07/2022 12:00

מפגש מציעים בזום

: 20/06/2022 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 14/07/2022 12:00

מסמכים לעיון

הסכם מכרז יעוץ ופיתוח ארגוני.pdf צפייה
חוברת תנאי מכרז יעוץ ופיתוח ארגוני.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור ועדכון שעה מפגש מציעים.pdf צפייה
מצגת מפגש מציעים.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד המועד הקבוע בסעיף 1.9 למסמכי המכרז, באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט  ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר לכל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

הוראות נוספות בנדון ניתן לקרוא במסמכי המכרז, ובפרט בסעיף 7. 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

27/06/2022 12:00

עלות

: חינם