-

מכרז ממוכן (מקוון) לשכירות והפעלת "חניון ההלכה" ברמת גן

מכרז: 37/22

תחום

: נכסים

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:  מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 (שעון ישראל) ביום 27.06.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

הגשת הצעות החל מ

: 16/06/2022 12:30

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 09/06/2022 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 27/06/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א' -חוברת תנאי המכרז.pdf צפייה
מסמך ב- הסכם לשכירת והפעלת חניון ההלכה ברחוב התעש 10 רמת גן - נתיבי איילון.pdf צפייה
מסמך ג תשריט המושכר.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור מפגש מציעים .pdf צפייה
מסמך א' - חוברת תנאי מכרז מעודכנת.pdf צפייה
מסמך א' -חוברת תנאי המכרז מעודכנת נקי .pdf צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס' 2 - עדכון ערבות המכרז .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: מפגש המציעים יערך ביום 09.06.2022 בשעה 12:00. המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

16/06/2022 12:00

עלות

: חינם