-

מכרז פומבי מקוון מס' 30/22 לביצוע עבודות הרחבה ותוספת אולפנת נריה

מכרז: 30/22

תחום

: מבנים

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברה כלכלית בנימין בע"מ

מכרז פומבי מקוון מס' 30/22

 
לעבודות הרחבה ותוספת אולפנת נריה
 

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לעבודות הרחבה ותוספת אולפנת נריה .

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור. מסמכי המכרז יעלו למערכת המקוונת ביום 05/06/2022 בשעה 17:00.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 5,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 30/22, וזאת עד ליום שני 13/06/22 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

סיור קבלנים שאינו חובה ייערך ביום ייערך ביום רביעי 08/06/22 בשעה 12:00. נפגשים בכניסה לאולפנת נריה.

 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום רביעי 22/06/22 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל ליחן חלפון בטלפון מס' 02-9977239.

                                                      

בכבוד רב,
חברה כלכלית בנימין בע"מ

הגשת הצעות החל מ

: 19/06/2022 17:00

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 08/06/2022 12:00

מקום המפגש

: נפגשים בכניסה לאולפנת נריה

מועד אחרון להגשת הצעות

: 22/06/2022 12:00

מסמכים לעיון

אומדן מכרז מס' 30.22 לביצוע עבודות הרחבה ותוספת אולפנת נריה.pdf צפייה
חוברת מפרטים טכניים מכרז מס' 30.22 לביצוע עבודות הרחבה ותוספת אולפנת נריה.pdf צפייה
אדריכלות.rar צפייה
בטיחות.rar צפייה
חשמל.rar צפייה
פיתוח בניה והריסה.rar צפייה
קונסטרוקציה.rar צפייה
מיגון בטיחות סביב המבנה.rar צפייה
תכניות אינסטלציה.rar צפייה
תכניות מיזוג אויר.rar צפייה
אישור על קריאת מסמכי מכרז והסכמה לתנאיהם.pdf צפייה
חוברת מכרז מקוון מס 30.22 לביצוע עבודות הרחבה ותוספת לאולפנת נריה .pdf צפייה
פרוטוקול סיור קבלנים הרחבת אולפנת נריה.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
שאלות ותשובות למכרז מקוון מס 30.22 אולפנת נריה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

13/06/2022 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

19/06/2022 17:00

עלות

: 5,000.00 ₪