-

מכרז פומבי מספר 95.2022 אספקת והתקנת מזגנים למוסדות העירייה

מכרז: 95-2022

תחום

: מיזוג אוויר

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז פומבי מספר 95.2022 מאגר ספקים לצורך אספקה והתקנה מזגנים למוסדות העירייה כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

מכרז זה הינו מכרז מקוון

הגשת הצעות החל מ

: 14/06/2022 15:30

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 21/06/2022 12:00

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מספר 95.2022 אספקת והתקנת מזגנים למוסדות העירייה.pdf צפייה
מדריך כניסה ועבודה למציעים- דקל.pdf צפייה
קובץ הבהרות 1.pdf צפייה
קובץ הבהרות 2.pdf צפייה
קובץ הבהרות 3.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

 ניתן להגיש קובץ אחד בלבד (PDF)- על המציע לסרוק את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידו, לרבות נספחי המכרז, קובצי ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

05/06/2022 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

14/06/2022 15:00

עלות

: חינם