-

מכרז פומבי (מסגרת) מקוון מספר 20/22 לביצוע עבודות חשמל להקמת מערכות סולאריות (ללא אספקת ציוד עיקרי) על גגות מבנים בבעלות מועצה אזורית בנימין

מכרז: 20/22

תחום

: אנרגיה

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברה כלכלית בנימין בע"מ

מכרז פומבי (מסגרת) מקוון מס' 20/22

 

מכרז פומבי (מסגרת) מקוון מס' 20/22

לביצוע עבודות חשמל להקמת מערכות סולאריות (ללא אספקת ציוד עיקרי) על גגות מבנים בבעלות/בחזקת מועצה אזורית בנימין

 
 

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לעבודות

מכרז פומבי (מסגרת) מקוון מס' 20/22

לביצוע עבודות חשמל להקמת מערכות סולאריות (ללא אספקת ציוד עיקרי) על גגות מבנים בבעלות/בחזקת מועצה אזורית בנימין

 
 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור. מסמכי המכרז יעלו למערכת המקוונת ביום 12/05/22.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: [email protected] ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 2000 ש"ח כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 20/22, וזאת עד ליום רביעי 18/05/22 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

סיור קבלנים שאינו חובה ייערך ביום ייערך ביום ראשון 15/05/22 בשעה 13:30. נפגשים משרדי חכ"ל בנימין אזה"ת שער בנימין.

 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום 26/05/22 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל ליחן חלפון בטלפון מס'   02-9977239.

                                                      

בכבוד רב,

חברה כלכלית בנימין


מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 15/05/2022 13:30

מקום המפגש

: משרדי חכ"ל בנימין בית הערבה שער בנימין

מועד אחרון להגשת הצעות

: 31/05/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז.pdf צפייה
רשימת נספחים מתוך המכרז אותם נדרש למלא ולהחזיר חתומים.pdf צפייה
אישור על קריאת מסמכי מכרז והסכמה לתנאיהם 20.22.pdf צפייה
אישור קריאת מסמכים גנרי 20.22 (1).pdf צפייה
נוסח מודעה 09.05.22 קבלן חשמל 20.22.pdf צפייה
חוברת מכרז קבלן חשמל פוטווולטאי מעודכן להפצה 10.05.22.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
תשובות הבהרה מכרזי 19,20 הקמה וחשמל .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

 

      אופן הגשת ההצעות במערכת המקוונת:
 

5.1          המציעים מצהירים כי הם מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת המקוונת") וכי לא יתקבלו הליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת המקוונת.

5.2          כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ48- שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

5.3          יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

5.4          לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

5.5          ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: [email protected] ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

5.6          באחריותו הבלעדית של המציע לוודא מספיק זמן מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי ניתנה לו גישה למערכת המקוונת לשם השתתפותו בהליך, והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה כלפי החברה בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה/ הצעתו במועד באמצעות המערכת המקוונת כאמור.

5.7          מאחר שרק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי כנדרש יהיה רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך/ הצעתו במכרז, לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע מהמציע להגיש את שאלותיו/ הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית, העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר זמינות של הסיוע הטכני בביצוע הרישום. על המציע לסרוק את כל מסמכי המכרז החתומים על ידו, כמפורט להלן, לרבות נספחי המכרז, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף.

5.8          לצורך הגשת ההצעה במערכת המקוונת, תחולק הצעת המציע ל-3 חלקים, כפי שיפורט להלן:

חלק 1- חוברת המכרז לרבות הסכם ההתקשרות

 

5.9          להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק 1:

1.     מסמך א' למכרז- תנאים כלליים למשתתפים
2.     נספח א'1 למכרז- דף מידע ארגוני.
3.     נספח א'2- תצהיר להוכחת ניסיון.
4.     נספח א'3- כתב התחייבות.
5.     נספח א'4- אישור עו"ד עסק בשליטת אישה.

6.     נספח א'5- הצהרת המציע לעניין היעדר ניגוד עניינים ורישום פלילי.

7.     נספח א'6- הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד מועצה אזורית מטה בנימין או לעובדי תאגידיה העירוניים.

8.     נספח א'7- תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

9.     נספח א'8- תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

10.נספח א'9- תצהיר בדבר השתתפות במכרז במסגרת מערכת דקל.

11.נספח א'10- אישור על קריאת מסמכי המכרז והסכמה לתנאיהם.

12.מסמך ג'- הצהרת המציע.
13.מסמך ד'- טופס ההצעה.

5.10       המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע, על כל אחד מעמודי חוברת המכרז, ימלא את הנספחים הנדרשים ויחתום בחתימה מלאה בכל מקום נדרש.

5.11       המציע יאחד את כל מסמכי חלק 1 לקובץ אחד חתום ומלא כנדרש ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

חלק 2- מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז

 
5.12       להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק 2:
1.    העתק אישור בהתאם לסעיף 3.1.1 לתנאי הסף.
2.    תעודת התאגדות/שותפות.
3.    אישור על מורשי חתימה.
4.    תעודת עוסק מורשה

5.     אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

6.    מסמכי שינויים והבהרות (ככל שהופצו).
7.    העתק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

1.              המציע יאחד את כל מסמכי חלק 2 לקובץ אחד חתומים ומלאים כנדרש ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

 

חלק 3- טופס ההצעה

 

5.13       טופס ההצעה (מסמך ד') יוגש כקובץ בנפרד כאשר טופס ההצעה הכספית יוגש על גבי החוברת אלא על גבי המערכת המקוונת בלבד.

5.14       המציע ימלא הצעתו באמצעות המערכת המקוונת תוך שהוא נוקב באחוז ההנחה המוצע על ידו.

 

אופן הגשת ההצעה כללי

 

5.15       תשומת לב המציעים מופנית להוראות נספח א'10 לחוברת תנאי המכרז - תנאי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז".

5.16       אין להגיש את ההצעות בדרך אחרת מהמפורטת לעיל, לרבות לא בדואר, בפקס או בדוא"ל.

5.17       סיור קבלנים/מפגש מציעים שאינו חובה יתקיים בתאריך 15/05/22 בשעה 13:30 במשרדי החכ"ל שער בנימין בית הערבה קומה 1.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

על מנת לשאול שאלות יש להרשם לאתר "דקל מכרז"
לאחר הרישום ניתן יהיה להעלות שאלות בלשונית "שאלות הבהרה"

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/05/2022 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

22/05/2022 15:00

עלות

: 2,000.00 ₪