-

מכרז מסגרת 29/22 למתן שירותי "תכנון על" עבור פרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה (מכרז משלים)

מכרז: 29/22

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי "תכנון על" עבור פרויקטי החברה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 9.6.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש מציעים בזום

: 19/05/2022 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 09/06/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך ב - הסכם מסגרת מיוחד - מכרז למתן שירותי תכנון על - נקי.pdf צפייה
מסמך ג - טבלת-תעריפים.pdf צפייה
מסמך ד_ - הסכם למתן שירותי תכנון על.pdf צפייה
מכרז 29-22 מתכנני על למערך המיעוטים (מכרז משלים).pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 1 - קישור למפגש מציעים.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 26.5.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

26/05/2022 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

02/06/2022 12:00

עלות

: חינם