-

מכרז פומבי מקוון מס' 17/22 לעבודות תכנון וביצוע מעון יום בישוב אלון

מכרז: 17/22

תחום

: מבנים

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לעבודות תכנון וביצוע מעון יום ביישוב אלון.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: [email protected] ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 2,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 17/22, וזאת עד ליום ראשון 01/05/22 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

סיור קבלנים שאינו חובה ייערך ביום ייערך ביום שלישי 26/04/22 בשעה 09:00. נפגשים בכניסה לישוב אלון.

 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום שלישי 10/05/22 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל ליחן חלפון בטלפון מס' 02-9977239.

                                                      

בכבוד רב,
חברה כלכלית בנימין בע"מ

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 26/04/2022 09:00

מקום המפגש

: נפגשים בכניסה לישוב אלון

מועד אחרון להגשת הצעות

: 15/05/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוברת מכרז מס 17.22 לתכנון וביצוע מעון יום 4 כיתות בישוב אלון.pdf צפייה
פרוגרמת משרד התמת.pdf צפייה
אישור על קריאת מסמכי מכרז והסכמה לתנאיהם_מכרז מקוון מס 17.22 תכנון וביצוע מעון יום אלון.pdf צפייה
פרוטוקול סיור קבלנים מעון יום אלון 26.4.22.pdf צפייה
דחית תאריך הגשת הצעות_מעון אלון.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
שאלות ותשובות למכרז 17.22- אלון.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

03/05/2022 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

11/05/2022 12:00

עלות

: 2,000.00 ₪