-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 10/22 למתן שירותי הפעלה של מרכז ניהול התנועה המטרופוליני עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 10/22

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי הפעלה של מרכז ניהול התנועה המטרופוליני בגוש דן (להלן: "מנת"מ דן") ומרכז ניהול התנועה במטרופולין חיפה (להלן: "מנת"מ המפרץ") (להלן: "העבודות"), כמפורט במסמכי המכרז.


הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 9.6.2022 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש), וזאת למעט ערבות המכרז, אשר תוגש באופן פיזי למשרדי החברה, בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ערבות שלא תוגש למשרדי החברה או שתוגש שלא במועד ו/או בשעה מאוחרת מהאמור, לא תתקבל

מפגש מציעים בזום

: 09/05/2022 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 09/06/2022 12:00

מסמכים לעיון

מכרז 10-22 הסכם התקשרות.pdf צפייה
מכרז 10-22 מפרט טכני.pdf צפייה
מסמך א - חוברת תנאי מכרז 10-22.pdf צפייה
קישור למפגש מציעים.pdf צפייה
קיום סיור מציעים.pdf צפייה
הודעת הבהרה 1 - דחיית מועד ההגשה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 12.5.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/05/2022 12:00

עלות

: חינם