-

מכרז למתן שירותי תכנון הנדסי למאסף עציונה- מאסף אזורי לביוב

מכרז: 2

תחום

: קווי מים/ביוב

מפרסם מכרז

: תאגיד מי שמש

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: שירותי תכנון הנדסי למאסף עציונה - מאסף אזורי לביוב

הגשת הצעות החל מ

: 14/04/2022 08:30

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 28/04/2022 12:00

מסמכים לעיון

תכנון מאסף עציונה - מסמך מנהלי .pdf
13/04/2022 23:43 - חובה
צפייה
תכנון מאסף עציונה - טופס הצעת מחיר .pdf
13/04/2022 23:44
צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס' 1- מענה לשאלות הבהרה- מכרז תכנון עציונה.pdf
25/04/2022 13:55 - תשובות הבהרה - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

אופן הגשת ההצעות – מכרז ממוכן (מקוון)

·         מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

·         כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להירשם מראש במערכת הממוכנת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת הממוכנת אשר יפורסם באתר מי שמש תחת לשונית "מכרזים" בשורת המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לפני המועד האחרון להגשת הצעות / שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות. ההרשמה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז, מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד במערכת המקוונת/במיילים יחייבו את כלל המשתתפים.

·         יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

·         לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

·         ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם מחלקת התמיכה של דקל בפרטי ההתקשרות המפורטים בהמשך ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה. באחריותו הבלעדית של המציע לוודא זמן מספיק מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי ניתנה לו גישה למערכת הממוכנת לשם השתתפותו בהליך, והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה כלפי התאגיד בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה / הצעתו במועד באמצעות המערכת הממוכנת כאמור.

·         מאחר ורק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי כנדרש יהיה רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך / הצעתו במכרז, לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע מהמציע להגיש את שאלותיו / הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית, העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר זמינות של הסיוע הטכני בביצוע הרישום. על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז הכולל בין היתר את הפתיח המנהלי, מפרט טכני, חוזה, טופס ההצעה לרבות נספחי המכרז כולו גם בעמודים בהם לא מופיע מקום לחתימה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לשמות המסמכים המוגדרים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף ותנאי האיכות, לסרוק את כל המסמכים ולהגישם דרך המערכת המקוונת בקבצי PDF בלבד!

·         לאחר שלב טעינת מסמכי החובה יש ללחוץ על "עבור לטופס ההצעה" ולטעון את טופס ההצעה הכספית.

·      את קובץ הצעת המחיר יש למלא, לחתום, ולסרוק לתיבת ההצעה הכספית.

·      בכל שאלה טכנית ניתן לפנות למרכז התמיכה של חברת דקל : בדוא"ל: info@dekel.co.il או בטל':04-8145400.

·      הצעה שהוגשה על ידי המשתתף במכרז תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך תקופה של 120 יום מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.

·      מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יהיו על המציע בלבד.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

·         אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו או טעות סופר במלל/מספרים, המציע רשאי לפנות בכתב באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז לא יאוחר: מיום 25 באפריל 2022 בשעה 12:00 יודגש כי לצורך הגשת השאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

·         תשובות יועלו למערכת המקוונת ובאחריות המציעים להתעדכן במערכת המקוונת באופן שוטף, המערכת תשלח למשתתפים שנרשמו למכרז מייל עדכון על התשובות שהועלו למערכת. מסמכי התשובות וכן כל שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/04/2022 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

27/04/2022 12:00

עלות

: חינם