-

מכרז פומבי מקוון מס' 23/22 לעבודות תכנון וביצוע 2 כיתות גן בישוב כרם רעים

מכרז: 23/22

תחום

: מבנים

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברה כלכלית בנימין בע"מ

מכרז פומבי מקוון מס' 23/22

 
לעבודות תכנון וביצוע 2 כיתות גן בישוב כרם רעים
 

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לעבודות תכנון וביצוע 2 כיתות גן בישוב כרם רעים.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' אביגיל מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 5,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 23/22, וזאת עד ליום ראשון 10/04/22 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

סיור קבלנים שאינו חובה ייערך ביום שלישי 05/04/22 בשעה 11:30. נפגשים בכניסה לישוב כרם רעים.

 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום שני 25/04/22 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל ליחן חלפון בטלפון מס' 02-9977239.

                                                      

בכבוד רב,
חברה כלכלית בנימין בע"מ

הגשת הצעות החל מ

: 07/04/2022 19:00

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 05/04/2022 11:30

מקום המפגש

: נפגשים בכניסה לישוב כרם רעים

מועד אחרון להגשת הצעות

: 25/04/2022 12:00

מסמכים לעיון

חוברת דגם בנימין_מכרז מקוון מס 23.22 לעבודות תכנון ביצוע גנים ילדים כרם רעים.pdf
06/04/2022 07:37 - חובה
צפייה
חוברת דגם גבי_מכרז מקוון מס 23.22 לעבודות תכנון ביצוע גנים ילדים כרם רעים.pdf
06/04/2022 07:37 - חובה
צפייה
פרוגרמה_מכרז מקוון מס 23.22 לעבודות תכנון וביצוע גני ילדים כרם רעים.pdf
06/04/2022 07:37 - חובה
צפייה
אישור על קריאת מסמכי מכרז והסכמה לתנאיהם_מכרז מקוון מס 23.22 גני ילדים כרם רעים.pdf
06/04/2022 07:37 - חובה
צפייה
מכרז מקוון מס 23.22 עבור תכנון וביצוע 2 כיתות גני ילדים בישוב כרם רעים לפרסום.pdf
06/04/2022 07:37 - חובה
צפייה
פרוטוקול סיור קבלנים 05.04.22.docx
06/04/2022 10:13 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
אומדן מכרז מס' 23.22 תכנון וביצוע גני ילדים כרם רעים.pdf
13/04/2022 16:49 - חובה
צפייה
שאלות ותשובות מכרז 23.22- גני ילדים כרם רעים.pdf
13/04/2022 16:49 - תשובות הבהרה - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/04/2022 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

14/04/2022 15:00

עלות

: 2,000.00 ₪