-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 07/22 למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

מכרז: 7/22

תחום

: רכב

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)
:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות במכרז ממוכן (מקוון) מס' 7/22 למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של- 36 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 2 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 27/04/2022 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 09/06/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א' חוברת תנאי המכרז .pdf צפייה
מסמך ב - הסכם התקשרות.pdf צפייה
מסמך ג' המפרט הכללי.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - קישור מפגש מציעים .pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים 7-22.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 2 - עדכון מועדים .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
מפגש מציעים (רשות): יתקיים ביום 27.4.2022 בשעה 12:00. המפגש יתקיים באופן וירטואלי באמצעות שידור אינטרנטי מרחוק.על המשתתפים לעקוב אחר ההודעות שיתפרסמו בעניין מפגש המציעים, בין היתר, לשם קבלת קישור ופרטי התקשרות לצורך השתתפות במפגש, באתר האינטרנט של נתיבי איילון, תחת לשונית המכרז. מובהר כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים בהודעה שתפורסם באתר החברה

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 09.06.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

04/05/2022 12:00

עלות

: חינם