-

מכרז פומבי מקוון מס' 22/22 להקמת 2 כיתות גן ילדים בישוב עמיחי- מגרש 270/5

מכרז: 22/22

תחום

: בניית מבנים

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברה כלכלית בנימין בע"מ

מכרז פומבי מקוון מס' 22/22

 
לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גני ילדים ביישוב עמיחי
 

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גני ילדים ביישוב עמיחי.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' אביגיל מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 5,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 22/22, וזאת עד ליום רביעי 30/03/22 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

סיור קבלנים שאינו חובה ייערך ביום ראשון 27/03/22 בשעה 09:30. נפגשים בכניסה לישוב עמיחי.

 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום ראשון 10/04/22 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל ליחן חלפון בטלפון מס' 02-9977239.

                                                      

בכבוד רב,
חברה כלכלית בנימין בע"מ

הגשת הצעות החל מ

: 30/03/2022 12:00

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 27/03/2022 09:30

מקום המפגש

: נפגשים בכניסה לישוב עמיחי

מועד אחרון להגשת הצעות

: 10/04/2022 12:00

מסמכים לעיון

אישור על קריאת מסמכי מכרז והסכמה לתנאיהם.pdf
27/03/2022 16:45 - חובה
צפייה
כתב כמויות למכרז מקוון 22.22.pdf
27/03/2022 16:45 - חובה
צפייה
תוכניות אדריכלות ממוזג.pdf
27/03/2022 16:45 - חובה
צפייה
תוכניות חשמל ממוזג.pdf
27/03/2022 16:45 - חובה
צפייה
תוכניות קונסטרוקציה ממוזג.pdf
27/03/2022 16:45 - חובה
צפייה
תכניות מים ביוב ממוזג.pdf
27/03/2022 16:45 - חובה
צפייה
תכניות פיתוח ממוזג.pdf
27/03/2022 16:45 - חובה
צפייה
תכניות תנועה.pdf
27/03/2022 16:45 - חובה
צפייה
הנחיות נגישות גני ילדים עמיחי.pdf
27/03/2022 16:45 - חובה
צפייה
תוכנית כיבוי אש מאושרת.pdf
27/03/2022 16:45 - חובה
צפייה
חוברת מכרז מקוון מס' 22.22 לביצוע גני ילדים בישוב עמיחי.pdf
27/03/2022 16:51
צפייה
פרוטקול סיור קבלנים גני ילדים עמיחי.pdf
27/03/2022 16:51
צפייה
עדכונים והבהרות
מסמך הבהרה_מכרז פומבי מקוון 22.22 לביצוע עבודות 2 כיתות גני ילדים בישוב עמיחי..pdf
07/04/2022 17:10 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

30/03/2022 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

05/04/2022 15:00

עלות

: 5,000.00 ₪