-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 5/22 להשכרת נכס שבהחזקת חברת נתיבי איילון בע"מ ברחוב ההגנה 34 תל אביב

מכרז: 5/22

תחום

: נכסים

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות במכרז ממוכן (מקוון) מס' 5/22 להשכרת נכס שבהחזקת נתיבי איילון בע"מ ברחוב ההגנה 34 בעיר תל אביב יפו.  

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של- 12 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 05/04/2022 10:00

מקום המפגש

: הסיור יתבצע בנכס עצמו ברחוב ההגנה 34 בעיר תל אביב יפו

מועד אחרון להגשת הצעות

: 18/05/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי המכרז.pdf צפייה
מסמך ב- הסכם להשכרת הנכס ברחוב ההגנה 34 בתל אביב יפו - נתיבי איילון.pdf צפייה
מסמך ג' - תשריט .pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - הזמנה לסיור מציעים.pdf צפייה
פרוטוקול סיור מציעים .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
מפגש מציעים (רשות): יתקיים ביום 5.04.2022 בשעה 10:00 בנכס עצמו. 

המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להעביר הודעה בכתב לחברה לצורך הרשמה למפגש, לפחות 48 שעות קודם למועד המפגש, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + מס' טלפון + כתובת דוא"ל), וזאת באמצעות דוא"ל, בכתובת הנ"ל: [email protected].

ההשתתפות במפגש וסיור המציעים איננה חובה. אך באחריות כל מציע לסייר בנכס ולבדוק אותו בטרם יגיש הצעה במכרז. נתיבי איילון לא תידרש לכל טענה בעתיד בין אם זכה ובין אם לאו, בנושא שעלה במפגש המציעים או יכול היה לעלות דשם, ובכל הנוגע למצב הנכס ו/או לתכולות הרצויות בו. 

הגשת ההצעות: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 18.5.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

פניה לקבלת הבהרות: המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ביום 26.04.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00. הגשת שאלות ההבהרה תתבצע באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

26/04/2022 12:00

עלות

: חינם