-

מכרז פומבי מקוון מס' 16/22 לעבודות בינוי ופיתוח 6 כיתות גנ"י מגרש 303 תל ציון

מכרז: 16/22

תחום

: בניית מבנים

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מכרז פומבי מקוון מס' 16/22
לעבודות בינוי ופיתוח 6 כיתות גנ"י מגרש 303 תל ציון

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון וזאת עד לא יאוחר מיום 26.04.22 בשעה 12:00, בדרך ובאופן הקבועים במכרז.

חברה כלכלית בנימין בע"מ 

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין. החברה מזמינה בזאת (באמצעות מערכת מקוונת כפי שיפורט להלן) הצעות לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://www.cbinyamin.org.il/  תחת לשונית מכרזים (להלן-אתר החברה) יש להיכנס לדף המכרז ולהתחבר למערכת המקוונת של "דקל" דרך הקישור מסמכי המכרז יועלו למערכת לא יאוחר מתאריך ד' 9/3/22.

 

כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת המקוונת אשר יפורסם באתר החברה תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 

יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

 

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

 

ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה גולדוביץ' מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

 

את מסמכי המכרז (בהם ניתן לעיין ללא תשלום כפי שפורט לעיל) לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של 2,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר). הרכישה תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.

 

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה בקובץ word בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז מס' 16/22, וזאת עד ליום ה' 17/3/22 בשעה 12:00. את השאלות יש להפנות באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד. לא ניתן להעביר שאלות באופן אחר. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

 

סיור קבלנים שאינו חובה יתקיים ביום ה' 10/3/22  בשעה 9:30 במגרש 303 בישוב תל ציון.

 

המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום ד' 6/4/22 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור- לא תידון.

 

כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז- ייגבר האמור במסמכי המכרז.

 

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל ליחן כלפון בטלפון מס'   02-9977239.

                                                      

בכבוד רב,

יואב צונץ                                                                                                        

                                                        סמנכ"ל הנדסה 

 

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 10/03/2022 09:30

מקום המפגש

: מגרש 303 תל ציון

מועד אחרון להגשת הצעות

: 26/04/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז.pdf
09/03/2022 11:39 - חובה
צפייה
רשימת נספחים מתוך המכרז אותם נדרש למלא ולהחזיר חתומים.pdf
09/03/2022 11:39 - חובה
צפייה
אישור על קריאת מסמכי מכרז והסכמה לתנאיהם - יש לחתום ולצרף למסמכי ההצעה.pdf
09/03/2022 11:39 - חובה
צפייה
אדריכלות.zip
09/03/2022 11:39
צפייה
אינסטלציה.zip
09/03/2022 11:39
צפייה
אקוסטיקה.zip
09/03/2022 11:39
צפייה
בטיחות.zip
09/03/2022 11:39
צפייה
חשמל.zip
09/03/2022 11:39
צפייה
מיזוג אויר.zip
09/03/2022 11:39
צפייה
נגישות.zip
09/03/2022 11:39
צפייה
פיתוח.zip
09/03/2022 11:39
צפייה
קונסטרוקציה.zip
09/03/2022 11:39
צפייה
קרקע.zip
09/03/2022 11:39
צפייה
תנועה.zip
09/03/2022 11:39
צפייה
כתב כמויות למדידה ושלבי תשלום לפאושלי גני 303 למכרז.pdf
10/03/2022 10:33
צפייה
חובת מכרז גני ילדים תל ציון לפרסום.pdf
10/03/2022 10:52
צפייה
פרוטוקול סיור קבלנים.pdf
10/03/2022 11:14
צפייה
עדכונים והבהרות
תשובות לשאלות קבלנים.pdf
29/03/2022 09:57
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
לצורך הגשת ההצעה במערכת המקוונת, תחולק הצעת המציע ל-4 חלקים, כפי שיפורט להלן:
 
       חלק 1- חוברת המכרז לרבות הסכם ההתקשרות
א.         מסמכי המכרז (פרק א' תיאור כללי ופרק ב' תנאי המכרז).
ב.         נספח א' למכרז- טופס הצהרת משתתף במכרז.
ג.           נספח א'1- תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמת
ד.         נספח א'2- התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים.
ה.         נספח א'3 תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976
ו.           נספח א'4- כתב התחייבות
ז.         נספח א'5- הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד מועצה אזורית מטה בנימין או לעובדי תאגידיה העירוניים.
ח.         נספח א'6- הצהרת המציע לעניין היעדר ניגוד עניינים.
ט.         נספח א'7- תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
י.           נספח א'8- תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז
יא.      נספח ב'- טופס הצהרה על מעמד משפטי.
יב.       נספח ג' תצהיר להוכחת ניסיון המשתתף.
יג.        נספח ד'- אישור עו"ד כי המציע הינו עסק בשליטת אישה ותצהיר נושא השליטה (ככל   
             שרלוונטי).
יד.      נספח ה'- טופס ההצעה – את ההצעה הכספית יש למלא באמצעות המערכת המקוונת בלבד.
טז.      הסכם התקשרות על נספחיו (לא כולל תכניות וכתב כמויות אשר יעלו בקובץ נפרד).

       חלק 2- תכניות וכתב כמויות

1. המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע, על כל אחד מעמודי התכניות וכתב הכמויות המכרז.
 
2. המציע יאחד את כל מסמכי חלק 2 לקובץ אחד ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.

חלק 3- מסמכים שיש לצרף להצעה ואינם חלק מחוברת המכרז

1.   להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק 3:
 
א.      העתק רישיון קבלן בהתאם לסעיף 8.1 לתנאי הסף.
ב.      תעודת התאגדות/שותפות.
ג.        המסמכים הנדרשים במקרה שהמציע הוא חברה או שותפות רשומה כמפורט בסעיף 7 להלן.
ד.      אישור על מורשי חתימה.
ה.      תעודת עוסק מורשה
ו.         אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
ז.       פרוטוקול סיור קבלנים.
ח.      מסמכי שינויים והבהרות (ככל שהופצו).
ט.      העתק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
י.         אישור רו"ח המעיד כי המציע בכל היקף פעילות כספית כמפורט בסעיף 8.3 להלן. 
2.   המציע יאחד את כל מסמכי חלק 3 לקובץ אחד חתומים ומלאים כנדרש ויעלה אותו למערכת המקוונת באמצעות הלשונית המתאימה.
 
     חלק 4- ההצעה הכספית
יובהר כי אין למלא את טופס ההצעה הכספית על גבי החוברת אלא על גבי המערכת המקוונת בלבד.
 
המציע ימלא הצעתו באמצעות המערכת המקוונת תוך שהוא נוקב באחוז הנחה אחד ואחיד על מחירי כתב הכמויות.
 

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

על מנת לשאול שאלות יש להרשם לאתר "דקל מכרז"
לאחר הרישום ניתן יהיה להעלות שאלות בלשונית "שאלות הבהרה"

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

24/03/2022 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

29/03/2022 11:00

עלות

: 2,000.00 ₪